Post-Yugoslav Film: Style and Ideology

Jurica Pavičić

Stylistic Models

6. The Film of Self-balkanisation 1

The sixth part of our translation project on publishing in English the text of Jurica Pavičić's book "Postjugoslovenski film: Stil i ideologija" (Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2011.). The work is supported by the Croatian Audiovisual Centre. The text is translated by Nikolina Jovanović.

 

Post-Yugoslav Film: Style and Ideology

Jurica Pavičić

Stylistic Models

5. The Film of Self-victimisation

The fifth part of our translation project on publishing in English the text of Jurica Pavičić's book "Postjugoslovenski film: Stil i ideologija" (Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2011.). The work is supported by the Croatian Audiovisual Centre. The text is translated by Nikolina Jovanović.

 

Change in the Central-East-European Concept of Film Culture

Imre Szíjártó

Cinemas in Central-Eastern-Europe at the End of the 1980s

The historical framework

In this chapter we attempt to delineate the socio-historical background of the Central-Eastern- European cinemas of the 1990s. We treat the period directly preceding the change of regime, namely the "end of the 1980s" as a relatively neutral period reference and describe events of the  period relevant to film history. Since state socialism collapsed in a different rhythm and logic in each country, we will discuss each country separately. As in previous chapters the descriptive approach will be complemented by a comparative one, since we also try to formulate the regional message of the transformation that took place in each country.


 

Post-Yugoslav Film: Style and Ideology

Jurica Pavičić

The Development of Post-Yugoslav Cinemas and the Eastern European Context

4. The Eastern European and the Post-Yugoslav Situation: Similarities and Differences

The fourth part of our translation project on publishing in English the text of Jurica Pavičić's book "Postjugoslovenski film: Stil i ideologija" (Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2011.). The work is supported by the Croatian Audiovisual Centre. The text is translated by Nikolina Jovanović.

 

The Morphology of the Socialist Film Art

Forgács Iván

A szocialist filmművészet morfológiája

 

A vizsgálat tárgya 

Mivel a szervezett nemzeti filmgyártások a szovjet típusú államszocialista átalakulás kezdetével alakulnak ki Kelet-Európában, az elemzés kiindulópontja a szovjet film értékrendje, szemlélete, dramaturgiai sémakészlete. Ezt összefoglalóan írjuk le, nem merülünk bele a húszas-harmincas évekbe. Annál is kevésbé, mert munkánk szempontjából a két korszak teljes egységet mutat. A szocialista realizmus sematizmusát ugyan általában a harmincas évektől tárgyalja a szakirodalom, de fontos hangsúlyozni, hogy a szovjet film alapvető sémái, értékmozzanatai a húszas évek elején alakultak ki, és az avantgárd alkotásait is jellemzik.

A volt szocialista országok filmművészetével ismerkedve az elfogulatlan néző az alábbi sajátosságra figyelhet fel: Miközben társadalmi tapasztalatai, illetve ma már inkább csak történelmi ismeretei azt sugallják neki, hogy a produkciót egy diktatorikus világ termeli ki magából, amely korlátozza az emberi szabadságot, állami gépezetével tömeges megtorlásokat hajt végre, a filmeken egy humánus világértelmezés tárul elé, amely érzékenyebbé teszi a társadalmi problémák, igazságtalanságok iránt, s arra ösztönzi, ne tűrjön semmiféle elnyomást.

A különös befogadói tapasztalat felveti a kérdést: Elképzelhető-e teljes szakadék egy állam politikai működése és ideológiája, kimutathatóan humánus irányultságú értékrendje között? Ha pedig nem, milyen elemekben tárható fel a kapcsolódás? Benne van-e ebben a humanizmusban az erőszak lehetősége? Illetve elképzelhető-e, hogy állami elnyomó gépezetek a humanizmus kontextusában tudnak működni?

Mennyiben volt sajátos a kelet-európai államszocializmus filmművészete? A régió filmgyártásának szellemi-művészeti sajátosságai mennyiben eredeztethetők az országokban hivatalosan képviselt ideológiai értékrendektől? Beszélhetünk-e bármilyen értelemben szocialista filmművészetről?   

A szakirodalom egyértelmű igennel válaszol a fenti kérdésre. Az államszocialista filmtörténetek esetében ez nem meglepő. De a polgári filmtörténet-írás sem vitatja, hogy a szocialista ideológia, kultúrpolitika – amelyet eredete miatt egyelőre nevezzünk szovjetnek – sajátos diskurzust teremtett. A valóságot abban az összefüggésben kívánta ábrázolni, hogyan alakítható ki benne egy marxista ihletésű kollektivista társadalom, amely a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásával elősegíti az emberi kiteljesedést. A polgári demokratikus megközelítés magát az értékrendet nem támadja közvetlenül. Számára az állami centralizálás gazdasági-politikai gyakorlata elfogadhatatlan. Ezért kritikájának alapja az lesz, hogy az említett diskurzus központosított politikai háttérrel nem teremthet valódi művészetet, ezért minden benne fogant alkotás megreked a publicisztika, a propaganda szintjén. Ezzel lényegében tagadja, hogy létezhet sajátos esztétikumot teremtő szocialista művészet. A film területénél maradva, bár elfogadja, hogy a szovjet filmművészetben kiemelkedő művek születtek (melyek listája szinte teljesen megegyezik a szovjet értékeléssel), jelentőségüket az alapdiskurzussal való vitában, az egyetemesnek leírt polgári humanista és nemzeti kulturális hagyományok képviseletében látja.

A két szélsőség között helyezkedik el a tág értelemben baloldali szellemű megközelítés (az ortodox marxizmustól a szimpatizáns polgári humanizmuson vagy éppen a forradalmi radikalizmuson át a liberális reformkommunizmusig). Ennek némiképp fundamentalista szemlélete csak a húszas évek remekeit tartja autentikus szovjet filmművészetnek, amely a sztálini korszak „árulásával” megszakadt, és ezután már csupán rövidebb liberális korszakoknak köszönhetően bukkan föl ismét, az igazi kiteljesedés lehetősége nélkül.         

 

Nem óhajtok valamiféle igazságot tenni az említett nézetek között. Csupán megpróbálom néhány szempontból megvizsgálni a szovjet (szocialista) filmművészet sajátosságát. A leírások egyes elemei aligha fognak újat mondani a témáról. Meggyőződésem, hogy a szovjet filmművészetről megszülettek a legfontosabb megállapítások. Remélem azonban, sikerül ezeket áttekinthetőbb rendszerben láttatni, és történelmi fejlődésében megragadni a szocialista film sajátos diskurzusát és jellemzőit.  

Vállalva némi nagyképűséget, lényegében egy olyan típusú tipológia vagy inkább morfológia kialakításáról van szó, amellyel Vlagyimir Propp kísérletezett A mese morfológiájában. Mi a szocialista film alapdiskurzusa, melyek jellegzetes alapkonfliktusai, hősei, hogyan változnak ezek, és a velük képviselt értékrendek az idők során.

Más művészeti területeken is megjelent egy hasonló feldolgozás igénye. 2008-ban jelent meg Violetta Gudkova munkája, a Rozsgyenyije szovjetszkih szjuzsetov. Tyipologija otyecsesztvennoj drami 1920-h – nacsala 1930-h godov. A szerző a szovjet színdarabokat elemzi a tipologizálás szándékával. Ez a kísérlet jól mutatja a nehézségeket is. Viszonylag könnyű kiemelni az új hőstípusokat – ilyenek például a kolhoz- és tanácselnökök, a pártmunkások, forradalmárok –, jellegzetes konfliktusokat (termelési, állambiztonsági témák, átnevelés), de egyedi kombinációik, fejlődésük leírása több ponton megoldhatatlannak tűnő gondokat okoz. A morfológiai megállapításokon túl ezért szükségesnek látszik egy szintaktikai modell kialakítása is, amely adott esetben a szocialista világszemlélet, művészetszemlélet általános sajátosságainak megragadását jelentené.

 

A diskurzus alapelemei, kultúrpolitikai és filmművészeti kontextusa

Három fontos mozzanatot érdemes kiemelni a részletesebb vizsgálat előtt. Az egyik, s talán legfontosabb, legállandóbb – a teleologikus szemlélet. Ebben az emberek nem közvetlenül, hanem a jövő perspektívájából reflektálnak múltjukra, jelenükre. Az életépítő szocialista társadalmi tudat meghatározó eleme, hogy az a világ, amelyben élünk, nem az, amelyben élni akarunk: azt folyamatosan építjük. A sztálinizmus üzenete nem az, hogy a világok legjobbikában élünk, hanem hogy a lehető legjobban építjük a világok legjobbikát. Ez a teleologikus szemlélet a hatvanas-nyolcvanas években is jelen van: a létező rendszer kritikája a meghirdetett ideálisabb jövő felől fogalmazódik meg legradikálisabb formáiban is.

A másik sajátos, állandónak tekinthető mozzanat a szocialista művészet deklaráltan nevelő funkciója. Ezt hirdeti a bolsevik kultúrpolitika, így a filmpolitika is, ezért tartja a filmet a „számunkra legfontosabb művészetnek”. Az értelmezés jól modellálja az egész rendszer jellegét: egy felvilágosult kisebbség irányítja – neveli – az elmaradt többséget. Ez a képlet az összekötő kapocs a propagandisztikus és a mélyen baloldali, társadalomkritikus tartalmak között. Az idealizáló sztálinista átnevelési filmképletek ebben az értelemben nem különböznek a hatvanas évek új hullámától. Az első tanító című film ugyanúgy a magányos, embereket átnevelni kész hős történetét ábrázolja, még ha keményen realista módon is.

Végül, nem hagyható figyelmen kívül, hogy a szovjet film gyakorlatilag egyidős magával a filmművészettel (az Oroszországban mindössze 10 éves múlttal rendelkezett), ezért fejlődése egyfajta modellje a forradalmi világépítésnek. Egy elnyomott, lenézett média felismeri saját erejét, és forradalmasítja az egész kultúrát. A többi művészettől eltérően a szovjet filmeseknek nem kellett sokat foglalkozniuk a hagyományokkal. Részben ezért tekintette a kultúrpolitika is legfontosabb, leginkább saját művészetének a filmet.           


Iván Forgács

The Concept

Could there be a full gap between a state's political function and its ideology and recordable values with a humane trend? If not, in what kind of elements can be revealed the link? Is the opportunity of the violence game for this humanism inside? Could that state oppressor machineries work in the context of the humanism? How much was the film art of the East European state socialism specific? How much can be the intellectual-artistic peculiarities of the region's film production derived from the ideological values represented officially in these countries? May we talk about socialist cinema art in any kind of sense?

 

Post-Yugoslav Film: Style and Ideology

Jurica Pavičić

The Development of Post-Yugoslav Cinemas and the Eastern European Context

3. The Context of Eastern European Cinema after the Fall of the Berlin Wall

The third part of our translation project on publishing in English the text of Jurica Pavičić's book "Postjugoslovenski film: Stil i ideologija" (Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2011.). The work is supported by the Croatian Audiovisual Centre. The text is translated by Nikolina Jovanović.

 

Change in the Central-East-European Concept of Film Culture

Szíjártó Imre

Elméleti keret: kánon, kanonizáció, iskola

1. A kánon fogalma

A kánon fogalmának kialakulása, a fogalom értelmezései 

A kánon a kulturális alkotások közösségi használatának átfogó kategóriája, amely egyrészt igazodási pontként szolgál a befogadás során, másrészt folyamatosan lehetővé teszi a művekhez kapcsolódó értékítéletek felülvizsgálatát és átépítését. A kánon a kulturális párbeszéd folyamatában nyeri el az értelmét: olyan viszonyfogalom, amely közvetít múlt és jelen, mű és befogadó, olvasat és olvasat között. Itt máris rá kell mutatnunk arra az ellentmondásra, amely a kánon eredendően normatív, azaz kirekesztő, sőt diszkriminatív természete és az újrateremtésére irányuló folytonos igény között feszül – az ellentmondás mögött a közösségek emlékezetért vívott harca áll. Az alábbiakban éppen azt vizsgáljuk, hogy a kultúra egy szeletében egy bizonyos korszakfordulót követően az elutasítás és a befogadás miféle folyamatai zajlottak le, azaz miként van jelen a megszakítottság és a folyamatosság.

Jan Assmann szerint az ókori kultúrákban a szövegek tekintélyes mivoltának meghatározó eleme az érinthetetlenség. A közösség hozzájuk való viszonyában ez abban a törekvésben érhető tetten, amely az eredeti állapot megőrzésére irányul. Innen a kánon fogalmának zárt jellege és a szövegek kezelésével valamint a fogalom értelmezésével kapcsolatos szigor (Assmann 2009: 121).

A mai szóhasználatban a korai kereszténység korszakában kialakult értelmezés szekularizált változatai gyökereztek meg. A szó többes számú alakja a körülötte szüntelenül folyó viták természetét is megmutatja: a kánon eredendő szigorúságát a használat, a gyakorlat és az idők változása folytonosan gyengíti.

Harold Bloom szerint a közösségi gyakorlat felől nézve a kánonnak sok köze van a mindenkori hatalom ideológiájához, ilyenként tehát érvényességi köre kívül van az esztétikán. A befogadó oldaláról álláspontja szerint a kánon ugyanakkor nem más, mint küzdelem az ember idejének végessége ellen (Bloom 2001: 195).

A kulturális emlékezet tevékenységével kapcsolatban a kanonizációs folyamatok eredetére kell rákérdeznünk: ki kezdeményezi a kánont? Az alábbiakban látni fogjuk, hogy a szakmai indíttatások éppúgy szerepet játszanak, mint a civilnek mondható értékelések.  

 

Történelmi korszakváltás – átalakuló kánonok 

Ha elfogadjuk, hogy a kánon mindenkor egy bizonyos korszak tudásszerkezetét rögzíti és őrzi, akkor figyelembe kell vennünk a nagy társadalmi korszakváltások tényét és hatását is. Ez utóbbiak ugyanakkor nem feltétlenül esnek egybe a művészet- és stílustörténeti korszakok kezdetével és végével, pontosabban nem tartható az az elképzelés, hogy a társadalomtörténeti fordulatok egyben művelődéstörténeti korszakhatárt eredményeznének.

A kelet-közép-európai régióban a 80-as évek utolsó éveiben kezdődő és politikai értelemben a 90-es évek első éveiben befejeződő rendszerváltás – amely a térség két országában összekapcsolódik az állami önállóság megteremtődésével – megfelelelő időszaknak, pontosabban támpontként használható történelmi pillanatnak tűnik a kánon vizsgálatára. Kétségtelen ugyan, hogy az értékrendek átalakulása nem köthető mégoly kitüntetettnek látszó állapotokhoz, legalábbis nem tehetjük meg ezt a kultúra szerves és szünetet nem ismerő folyamatainak kimerevítése nélkül – a kánon ezzel együtt maradéktalanul a történetiség felfüggesztésnek árán rögzíthető. A továbbiakban rendszerváltásnak vagy állami önállósulásnak nevezett egyébként nem pontszerű, hanem magában is időbeli kiterjedéssel rendelkező eseménysor a feltételezésünk szerint bizonyos változásokat eredményezett a kulturában és benne a filmes életben. Ezek a változások viszont nehezen ragadhatók meg esztétikai fogalmakkal – ám a kánon és vizsgálata elsődlegesen nem is ezekkel bánik. Ha a továbbiakban korszakhatárról és az ezzel járó átalakulásokról lesz szó, az elsősorban a szövegek (a filmek) értésének és újraértésének, a filmek minősítésének és elhelyezésének, azaz társadalmi használatának kérdéseit érinti. Innen juthatunk el ahhoz a feltételezéseink szerint új filmkultúra-képhez, amelyet a rendszerváltásnak nevezett – egyébként ugyancsak konstrukcióként érthető – folyamat alakított ki.

Ily módon több viszonyítási rendet kell egyidejűleg érvényesítenünk: az egyiket a nemzeti és az egyetemes kettőssége és esetenkénti szembenállása rajzolja ki, a másikat a professzionális és a civil erőterei határozzák meg, a harmadik alapja pedig a folytonosság és a megszakítottság dinamikája. A kánon a befogadás alakzata, ilyenként pedig lehetővé tesz olyan olvasásmódot, amely egyszerre veszi tekintetbe a nemzetit és a globálist, a közösségit és az egyedit, valamint a tradíciót és az innovációt.

 

Kánon, értelmező közösség, iskola 

Az iskola a műértés intézményesített formáinak egyike, az iskola szereplői így rendelkeznek a hivatásos értelmezői státusz felhatalmazásaival, bizonyos értelemben még a tekintély vagy a hatalmi helyzet birtoklása is megkísértheti őket.

Ahogy a kánon fogalma az idők során elveszíti egyházi tartalmait és egyetemes érvényét, úgy válik egyre elfogadottabbá, hogy bizonyos műlisták csupán bizonyos felhasználói csoport tagjainak szólnak. A kánon ilyen módon ajánlott világi olvasmányok jegyzékévé, a tanügyi gyakorlat vezérlésére alkalmas szempontrendszerré válik. Ha a kánont egy meghatározott kultúrára, szakterületre, történelmi korszakra, témakörre stb. vonatkozó szövegek jegyzékeként fogjuk fel, eljutunk az iskola intézményéhez, amely tehát közvetítői szerepet játszik a kultúra egésze és az iskolát használók közössége között. A kötelező iskoláztatás kiterjedésével természetesen az iskolai olvasmányjegyzékek társadalmi szerepe is átalakul.

Az iskola és a kánon az újkorig bezárólag feltételezi egymást, viszonyukat a kölcsönös meghatározottság jellemzi: az iskola a szövegek megőrzésének és továbbvitelének intézménye, a kánon pedig formát és stabilitást nyer az iskolából. Buck szerint a kánon az iskola kánonja, és ennek következéseképpen az iskola olyan intézmény, amely különféle kánonokhoz kötött, az iskola mindig valamilyen kánon iskolája. A kánon tehát Buck értelmezésében eo ipso iskolakánon és kánon nélkül semmifajta iskola nem létezhet (Buck 2001: 203). A normativitás, a teljességre törekvő tantervi fegyelem azonban a 20. század elejétől kezdve gyengülni látszik, a helyét ugyan ellentmondásosan és évszázadig elnyúló hatással, de átveszi a választás szabadságának eszméje.

Az iskolai kánon tehát a lehetséges kanonizációs politikák, törekvések és gyakorlatok egyik módja, jellegéből adódóan egy bizonyos keresztmetszetet képes kiválogatni a kulturális kínálatból. Ez a keresztmetszet azonban a filmértés egyik legizgalmasabb területe – és dolgozatunk legszűkebben vett tárgya.

 

2. Kanonizációs problémák a kelet- és közép-kelet-európai országok filmjeiben a rendszerváltás után

A térség országainak filmipara a rendszerváltás után új korszakba lépett, amennyiben megváltoztak az állami támogatás, a gyártás és a forgalmazás keretei. Mindez Dina Iordanova, az USA-ban élő, bolgár származású filmtörténész szerint a következőkben foglalható össze. Megszűnt az állami támogatás kizárólagossága, a finanszírozás súlypontja így az állami forrásoktól fokozatosan átkerült a magán illetve a külföldi forrásokhoz, az alkotók továbbá érdekeltté váltak a filmek bevételeinek növelésében. A forgalmazás ugyancsak magánkézbe, illetve nemzetközi cégek birtokába került, ami elsősorban a kisebb lélekszámú településeken a mozik bezárásának egyik okául szolgált. A politikai változások utáni években valamennyi országban csökkentek a filmgyártás mennyiségi mutatói, aminek ugyancsak megvoltak a szempontunkból fontos következményei. A filmek számának csökkenésével részben összefügg a nézőszámok csökkenése. Mivel a szakemberek kevesebb munkához jutnak, nemzedéki szakadékok alakultak ki közöttük. A közszolgálati televíziós csatornák néhány ország kivételével visszafogják megrendeléseiket, azaz a szakemberek a televíziós megjelenés lehetőségétől is elesnek. A nemzeti filmvagyon körüli viták szinte minden országban megakadályozzák, hogy a televíziók a filmek bemutatásának csatornáiként szolgáljanak, ahogy azt a korábbi időszakokban tették. A hazai gyártású filmek nem képesek versenyezni a jól reklámozott és vonzó kiállítású külföldi filmekkel, aminek következtében a közönség bizalma megrendül a hazai filmben, és ez ugyancsak hozzájárul a film társadalmi szerepének gyengüléséhez. A versenyhelyzetet élezte az új hordozók (a videó majd a dvd) megjelenése. Ugyanakkor a régió iránti nemzetközi érdeklődés megélénkülése nagy fesztiválsikereket eredményezett, amelyekből szinte minden országnak jutott az elmúlt években. A régió filmjei azonban külföldön alig kerültek széleskörű moziforgalmazásba, információkhoz róluk tehát tulajdonképppen szinte kizárólag a nemzeti és nemzetközi fesztiválok nézői juthattak. A kelet-közép-európai film a nemzetközi alapok támogatásával igyekezett felvenni a versenyt a külföldi, elsősorban az amerikai filmekkel. Átalakultak a nemzeti filmgyártás keretei, aminek nyomán átértékelődött a film helye a nemzeti kultúrákban, így a nemzeti film fogalma is. Mindezzel összefüggésben formálódóban van az európai film új eszméje (Iordanova 1999: 45-56).

A kánonképződés tényezői vázlatosan a következők.

1. Az egyes országok filmes törvénykezésének alakulása. A sorra megjelenő filmtörvények egyrészt tételesen tartalmazzák a nemzeti film értelmezését, másrészt kijelölik azt a jogi környezetet, amelyben a nemzeti film mozoghat.

2. Az újjáalakult intézményrendszer szerepe (Polski Institut Szuki Filmowej, Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum, Filmski sklad Republike Slovenije, Magyar Mozgókép Közalapítvány és mások).

3. A hazai és a nemzetközi fesztiválokon elnyert díjak szerepe a filmek megítélésében.

4. A kritikusi és közönségszavazások mint a „fontos filmek” listájának formálói.

5. A kultuszok szerepe. A rendezők, a színészek vagy a filmek körül kialakuló kultuszok a befogadás értelemadó folyamatairól tájékoztatnak, amennyiben megmutatják az értés és az újraértés egyes fordulatait, a szövegek használói között kialakuló csoportképződéseket, a befogadók identitáskeresésének kollektív eljárásait.

6. A szerzői és a populáris film arányainak és megítélésének átalakulása, a műfajfilmek új hullámának helye a nemzeti film fogalmán belül.

7. Az alkotók nemzedéki és egyéb csoportosulásainak szerepe.

8. Az értelmezői közösségek kérdése: viták alkotók és alkotói életművek, filmek, irányzatok megítéléséről.

9. A szakkönyvkiadás helye az értéktulajdonításban. Meg kell vizsgálnunk, hogy mely alkotókról jelentek meg monográfiák, a szakkönyvek milyen korszakokat és jelenségeket tárgyalnak nagyobb súllyal.

10. A nyilvánosság egyéb fórumainak értékrendje (szaklapok, publicisztika, napi kritika).

11. A film viszonya az irodalomhoz, a regényfeldolgozások alakulása és helyzete.

12. A nézőszámok szerepe a filmek megítélésében.

13. A nemzetközi koprodukciók szerepe a nemzeti film fogalmának átértékelésében.

14. A film és az audiovizuális hordozók: a nemzeti film az analóg hordozókon, a hazai dvd-kiadás és –eladás alakulása.

15. A nemzeti film jelenléte a televízióban. További kérdésként szerepel a televíziós társaságok részvétele a nemzeti film finanszírozásában.

16. Az iskolai tananyag mint a nemzeti kultúra letéteményese. A térség több országának iskolarendszerében meghonosodtak olyan tantárgyak, amelyek filmmel, médiával, a kommunikációval, a nyilvánosság kérdéseivel foglalkoznak. Ha megvizsgáljuk a tanulók által elsajátítandó tananyagot a tantervekben, tankönyvekben, oktatási segédanyagokban, egyéb, iskolai célra készült kiadványokban, fontos adatokhoz juthatunk az iskola műveltségképéről. Az iskolai kötelező és ajánlott filmek listáját sajátos kánonként értelmezhetjük.     


Imre Szíjártó

Theoretical Framework: Canon, Canonisation, School 

The political transformation in the East-Central-European region, which began in the second half of the 1980s and ended in the early 1990s, connected in two countries with the establishment of souvereignty, seems to be a perfect period – or to be more precisely, a perfect milestone in history – to analyse the constructedness of the canon. Although it is clear that changes in values systems do not occur from one day to the next, neither can they be understood as effects of historical milestone events, unless we pause the ever changing reality of culture. 

 

Post-Yugoslav Film: Style and Ideology

Jurica Pavičić

The Development of Post-Yugoslav Cinemas and the Eastern European Context

2. The Development of Cinema in the Post-Yugoslav Countries

The second part of our translation project on publishing in English the text of Jurica Pavičić's book "Postjugoslovenski film: Stil i ideologija" (Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2011.). The work is supported by the Croatian Audiovisual Centre. The text is translated by Nikolina Jovanović.

 

Bulgarian Cinema after 1989

Красимир Кастелов

ПОСТМОДЕРНИСТКИ ФИЛМОВИ ПРОЧИТИ
НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО МИНАЛО

(Българският принос в контекста
на киното от Централна и Източна Европа)

Увод

След краха на комунистическите режими в края на 1989 г. и последвалата демократизация на обществено-политическия живот, практически всички посттоталитарни страни от Централна и Източна Европа отхвърлиха държавния монопол върху своето кинопроизводство. Новопридобитата свобода обаче не само че не доведе автоматически до създаването на по-стойностни филми, но първото десетилетие след промяната се оказа изключително трудно и дори кризисно не само за киното в България, но и за това в Централна и Източна Европа.

Опитите за вглеждане в комунистическото минало през този период бяха все още твърде далече от създаването на филми, които успяват да обединят провинциализма с универсализма, разглеждайки локалните проблеми по начини, предизвикващи резонанс дори и сред зрителите, които не ги познават или не се интересуват от тях. [1] Но увереността на кинокритиците в неизбежната поява на подобно кино бе инспирирана от немалкото примери за филми, художници и школи, отразяващи национални проблеми и в същото време пожънали международен успех, като италианският неореализъм, чешката „нова вълна“, творчеството на Драйер, Одзу и Ромер, датската „Догма-95“. [2]

И действително, в процеса на обновлението на  източноевропейските кинематографии някъде към средата на първото десетилетие на XXI век се възроди отново интересът към близката история. Само че коренно променената културна ситуация допринесе за формирането на нови, постмодернистки по същество, нагласи и възприятия за света, които намериха израз в съвсем различни подходи към комунистическото минало в сравнение с началото на 90-те години, когато филми от типа на нашия „Изпепеляване“ или полския „Бягство от кино „Свобода“ (Ucieczka z kina „Wolnosc“) се забиваха като пирон в модерността, с нейната нагласа да сблъсква по остър и идеологизиран начин добро и зло. [3]

През първите години след промяната навсякъде в Централна и Източна Европа се появиха филми, опитващи се да разобличават бившите комунистически режими въз основа на появилите се на бял свят документални или мемоарни свидетелства за техните престъпления. Повечето от тях, подобно на предишното „социалистическо“ кино, изпълняваха идеологически задачи, но с обратен знак, служейки си със същите средства, които то използваше дълги години за заклеймяване на „враговете на народа“.   Постепенно това разчистване на сметки с миналото бе изместено от нарастващото недоверие към свободния пазар, демокрацията и другите либерални свободи, оказали се неспособни да осигурят благосъстоянието, за което мечтаеха милиони хора. А това пък допринесе за загърбването на модернистките прочити на миналото като не по-малко утопични от базираните върху социалистическия реализъм, доколкото също се основават върху вярата в прогреса и постъпателното движение към някакво по-съвършено състояние на обществото. [4]

Настоящата статия има за цел да проучи именно появилите се през последното десетилетие нови филмови интерпретации на комунистическото минало. А нейната реализация е свързана както с изясняване на причините за тяхната поява, така и с разкриване спецификата на постмодернистките подходи в киноизкуството въз основа на проблематизацията на философските дефиниции за постмодернизъм. И не на последно място, разбира се, ще се опитам да аргументирам приносното значение на българските постмодернистки находки в контекста на киното от Централна и Източна Европа. 

Моята хипотеза по отношение на постмодернистките филмови прочити на комунистическото минало се свежда до следните три твърдения:

Първо, че са предизвикани от всеобщото разочарование в големите разкази и въобще във възможността за универсално описание (обяснение) на света;

Второ, че като загърбват идеологическите подходи към историята, се доближават по-плътно до очакванията на зрителите за малки сюжети, посветени на обикновените хора;

Трето, че при отразяването на кризисната чувствителност, свързана с усещането за нарастващ абсурд в глобализиращия се свят, смесват елементи на комедията, мелодрамата, филмите ноар и дори на филмите на ужаса.

За емпирична база са ми послужили някои от най-известните и спечелили международно признание постмодернистки филми, заснети у нас и в някои страни от Източна и Централна Европа през последните 10 години. В полезрението на моето внимание не  попадат редица филми за комунистическото минало, зад чиято претенция за оригиналност всъщност прозира елементарна имитация на постмодернистката поетика, която ги превръща в долнопробен кич. Такъв филм е например нашият „Операция „Шменти капели“, излязъл на екран през 2011 г.  

До този момент ние нямаме специални изследвания на българския филмов постмодернизъм. А преди докторската дисертация на Екатерина Лимончева (защитена през 2006 г. в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“),  посветена на зараждането, развитието и формите на постмодернисткото кино (по света, но не и у нас!), дори и по темата за неговите световни образци е говорено само в отделни рецензии, но липсват по-цялостни разработки, освен текстовете на Ингеборг Братоева и Вера Найденова, които Лимончева цитира в своето изследване. [5]

1.  Общофилософски и методологически аспекти

Представеният аналитичен обзор е основан методологически върху идеята за парадигмалното развитие, изведена въз основа на концептуалното изследване на американския учен Томас Кун „Структурата на научните революции“ [6], както и на постмодернистките трактовки на френските философи от така наречената Парижка школа - Жил Дельоз, Жак Дерида, Мишел Фуко, Жан-Франсоа Лиотар, Жан Бодрияр и др.[7]

Парадигмалният подход позволява да се  направи изводът за цикличната изменчивост на доминиращите възгледи за културата и изкуството. Такава промяна например настъпва в резултат на грандиозните катаклизми през XX век (двете световни войни, Освиенцим, Хирошима, ГУЛАГ, Чернобил и пр.), когато   човечеството се усъмнява в идеите на Просвещението, доминирали дотогава. Този период от повече от два века, наричан често „модерн“, се основава върху рационалистичния възглед, че светът може да бъде обяснен, и даже променен, на базата на определени общи идеологеми. Но провалите на национал-социализма и комунизма показаха илюзорността на тези представи. Новата, постмодерна ситуация, според израза на Франсоа Лиотар [8], доведе дотам, че към края на XX век eдин лауреат на Нобелова награда (физикът Иля Пригожин) лансира немислимото до този момент разбиране за историята като хаотично движение в непредсказуема посока.

Според философите от Парижката школа, постмодернът става възможен благодарение на измененията, които настъпват в самото световъзприятие и неизбежно тласкат съзнанието към почти непреодолим скептицизъм, преценяващ несигурността на универсалната метанарация. Не случайно Лиотар дефинира постмодернизма като „недоверие към големите разкази“ [9]. Съгласявайки се и с Умберто Еко [10], че появата на постмодернизма е неизбежна при смяната на културни епохи, когато настъпва краят на една парадигма и върху нейните обломки постепенно възниква друга, приемам за основателни възгледите на теоретиците на постмодернисткото изкуство, според които то е способно да предаде усещането за криза на човешките познавателни възможности и за възприятието на света като хаос, управляван от непонятни закони или просто от играта на слепия случай. При това не може да става и дума за какъвто и да е съзнателен избор, защото както се изразява английският историограф Кейт Дженкинс, живеенето ни в постмодерна ситуация не зависи от  нашата воля. „Постмодернът не е „идеология“ или позиция, която можем да избираме; постмодернът е начинът на нашето  съществование, той е наша съдба“.[11]

Постмодернът и постмодернизмът не са и изобретение на изкуствоведите, художниците и философите, както понякога се мисли. А по-скоро резултат на това, че нашата реалност и жизненият ни свят станаха „постмодерни“.[12]

Постмодернистските прочити на миналото, които навсякъде се отличават със своята интерпретационна разнородност, в Източна и Централна Европа са обединени от опозиционното отношение към комунистическата идейно-художествена система, изразено в деконструкцията на соцреалистическите дискурси.

От тази гледна точка, а и като имаме предвид, че постмодернизмът по принцип възниква като критика и отрицание на модернизма, не е изненадващо, че киното от този регион се възползва по-активно от постмодернисткия опит на Запада, именно когато целенасочено обръща своя взор към близкото минало, свързано с падането на комунистическите режими. Защото крахът на комунизма ознаменува действителния край на модерната ера, както сочи Вацлав Хавел в своята реч пред Световния икономически форум в Давос през 1992 г. В нея той изтъква, че проблемите, които тя (модерната ера – бел. моя) създаде на човечеството, произтичат от „рационалното когнитивно мислене“, „деперсонализиращата обективност“ и „култа на обективността“, а актуалната задача е да се намери „новото, постмодерното лице“ на политиката . Според Хавел, падането на комунизма може да се смята за знак, че модерната мисъл, изградена върху предпоставката, че светът е обективно познаваем, е навлязла в последната си криза.

В процеса на търсене и на новото, постмодерно лице на киното, напълно закономерно настъпва промяна в подходите на репрезентиране на близката история на екрана, която е продиктувана от формирането на друга, „постмодернистка“ чувствителност (и съответно друга културна парадигма) у новите поколения кинотворци, които са силно разколебани във възможностите на киноизкуството да представя някакви окончателни „истини“ за отминалото време.

2.  Закъснението на източноевропейския и българския постмодернизъм

Постмодернизмът навлиза в културата и изкуството на страните от Централна и Източна Европа със значително закъснение, стимулиран от резките промени в политическото и социалното им устройство.

В България масовото му„откритие“ се случва много скоро след свалянето на комунистическата партия от власт и то благодарение на литературата. Само че, дебатът по темата протича някак незабележимо, а на повърхността вниманието се насочва към други, лесно обратими във всекидневието понятия като „млади и стари“, „поколение“, „групи“ и др. Не аналитичните статии и студии, а кратките бележки и рецензии, отговорите в анкети, вмятанията в интервюта — това са предпочитаните жанрове за осмислянето на литературния постмодернизъм, според българския поет, драматург и литературен историк Пламен Дойнов. [13]

Не без известна ирония за нашето традиционно изоставане пише Зоя Карцева (доцент от Московския университет „М. Ломоносов“) в изследването си, посветено на „вълните“ на постмодернизма в българската литература. „В края на ХХ в. постмодернизмът се превърна в своеобразна визитна картичка, в име на епохата и отбеляза онези умонастроения, които символизират объркаността на цяло поколение, което тъй и не намери здрава опора в разколебания, хаотичен, толкова чужд и неуютен свят. Литературните „вълни“ на това разрушително „цунами“ отдавна бяха залели другите държави. България изтегли „печеливш билет“. Както е известно, в нейната култура има доста устойчива традиция: световно известни философски и литературни течения (модернизъм, символизъм, експресионизъм) да бъдат откривани с дългогодишно закъснение, след като Европа вече забравя за тях“. [14]

Тя уточнява, че българският постмодернизъм (като чисто теоретична рефлексия за новите явления в литературата) възниква конспиративно – в сутеренните кафенета на Софийския университет и в мансардите на студентските квартири. Покрай „бащите“ на българския постмодернизъм, членове на кръга „Синтез“ [15] (сред които е и Владислав Тодоров – бъдещият сценарист на постмодернистките филми „Дзифт“ и „Цветът на хамелеона“ – бел. моя) се роят студенти от началните курсове, бъдещи филолози, философи, политолози. Увлечението от новите хипнотични идеи е било за мнозина „забраненият плод“, форма на протест срещу идеологическите и естетически вериги на тоталитаризма и е резултат от процеса на деконструкция на соцреалистическата литература“.[16]

За този любопитен период от интелектуалния живот преди падането на комунизма в България, наричан обикновено „Семинара“, пише по-подробно Миглена Николчина в своята книга „Изгубените еднорози на революцията“, посветена на българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години.[17] Според нея, дори и да не можем да твърдим, че Семинарът събаря режима, със сигурност можем да кажем, че се появява като очебиен симптом за приближаващата му кончина в България.[18]

В хода на оживените по онова време дискусии се оформят три крила, като едно от тях е това на „постмодернистите“, които „представляваха повече или по-малко критично продължение на структурализма, който имаше своето оспорвано място в българските академични институции“.[19]

3.  Фасбиндер и новият прочит на следвоенната история в западноевроейското кино

Eдин от най-известните пионери на постмодернисткия прочит на следвоенната история в западното киноизкуство е Райнер Вернер Фасбиндер. Особено показателен е неговият прочут филм „Бракът на Мария Браун“ (Die Ehe der Maria Braun), излязъл по екраните на Западна Германия през 1979 г. В него авангардният германски режисьор смесва различни жанрове, опитвайки се да разчете близкото минало на Германия през метафорично звучащи екранни персонажи, олицетворяващи не само определени класи и поколения, но и митовете за тях. Творбата на Фасбиндер е близка до  постмодернизма с това, че развенчава преклонението пред грандиозните, но както се оказва, напълно илюзорни цели. Защото в процеса на своето осъществяване те се превръщат в своя противоположност и вместо удовлетворение пораждат дълбоко разочарование.

Признак на постмодернистко мислене е и видимата еклектичност на филма, смесването на различни типове повествования - от криминалната хроника до класическия разказ, съчетаването на крайно разнородни неща като изтънчен вкус и безвкусица, неочакваните преходи от осезаемата реалност към бутафорната й ефемерност, наличието на контрастни цитати и препратки, наслагването на музиката на Бетовен към подсвиркванията с уста и крясъците на футболни запалянковци.[20]

През 1980-те години постмодернизмът навлиза по-масово в повечето западни кинематографии, намирайки въплъщение в киноезик, който съчетава ярка зрелищност с авторско кино и манипулира свободно с филмовите изразни средства в диапазона от класиката до кича.[21]

4.  Постмодернистки интерпретации на миналото в източноевропейското кино

Любопитно е, че след повече от две десетилетия отново германското кино направи един от първите опити за постмодернистки прочит на миналото – този път на времето преди и малко след падането на Берлинската стена.

4.1. „Сбогом, Ленин!“ (Good Bye Lenin!, 2003)

Филмът  на режисьора Волфганг Бекер се превърна в зрителски хит в цяла Европа и спечели много фестивални награди. Но към него бяха отправени и немалко критически нападки, набеждаващи го за представител на т.нар. „носталгично кино“, което „по аналогия с носталгията като такава, се възприема и описва негативно като „регресивен феномен“, като отказ от настоящето и „възпяване“ на миналото.[22]

Но в случая е може би по-правилно да обвиним неговите критици в носталгия по старото мислене, изискващо по-завършени, „реалистични“ картини на миналото. Още повече, че внимателният анализ на подобни филми в съотношението им с други типове киноразмишления за миналото, би довело до различно осмисляне на самата носталгическа емоция. Особено когато тя се смесва с ирония, и филмът, без да губи носталгичните си нотки, се превръща в тежък размисъл върху парадоксите на възприятията на миналото или пък сам става симптом на тези парадокси.[23]

Бихме могли да определим „Сбогом, Ленин!“ като трагикомичен разказ за болезнената трансформация на маргиналното съзнание в последните дни от съществуването на ГДР, когато буквално за  няколко месеца Източна Германия извърши статусен преход от съветски сателит до съставна част на „истинската“ Германия.

Именно този преход е представен на екрана през очите на излязла от кома комунистическа идеалистка, чийто син, за да я предпази от психически срив, се опитва да й внуши, че рухването на Берлинската стена е резултат от решение на правителството на ГДР да окаже братска помощ на западните немци, напиращи да живеят в страната на победилия социализъм. По този начин именно ироничната комедия се оказва този художествен жанр, който напълно адекватно предава (репрезентира) социалните промени по периферията на разпадащата се  Съветска империя.[24]

Филмът на Волфганг Бекер показва много находчиво колко лесно може да бъде заблуден човек в представата си за действителността, ако се довери на онова, което вижда на телевизионния екран.  За разлика от повечето му интерпретатори, известният словенски философ Славой Жижек обаче смята, че „Сбогом, Ленин!“ само се прави на носталгична комедия, докато всъщност разкрива една зловеща реалност (за която сигнализира бруталното нахлуване на ЩАЗИ в семейството, след като мъжът на героинята бяга на Запад). Според Жижек, този филм преподава още по-мрачен урок от „Животът на другите“ (отличеният с „Оскар“ през 2007 г. филм на Флориан Хенкел фон Донерсмарк за намесата на тайните служби в живота на източните германци). И този урок гласи, че никаква героична съпротива спрямо комунистическия режим не е била възможна, а единственият начин за спасение от него е бягството в безумието, разривът на връзките с реалността.[25]

За спецификата на постмодернисткото мислене в „Сбогом, Ленин!“ пише и Кристина Йорданова в публикацията си, озаглавена „Нихилизъм наместо носталгия? Разночетения на „Сбогом, Ленин!“. Според нея, тази специфика се откроява особено ясно в това, че „символите на консуматорското общество и тези на социалистическото са вкарани в огледалото на един и същи ироничен тон“. Авторката настоява, че е добре да се види това успоредяване, присъстващо в много от образните детайли – например, в пресипването на новите, „западни” продукти в стари соц-опаковки, което показва някакво безразличие, комична взаимообратимост между ново и старо. Майката, която трябва да бъде държана в заблуда относно падането на Стената, не забелязва подмяната на съдържанието на продуктите. Всичко е еднакво за обикновения човек, само етикетите са сменени. На пръв поглед това старо съдържание в нова опаковка обслужва внушенията на основната сюжетна линия на филма – поддържането на историческата кома на майката от нейния син, но Кристина Йорданова специално акцентира, че тази подмяна е симптоматична за целия филм. Заедно с много от другите образи, през иронията на разказа и репликите на персонажите, тя работи в посока на насмешливото безразличие към Историята и Идеологията“.[26]

И не на последно място, разбира се, трябва да обърнем внимание на цитатите от известни филми, използвани в „Сбогом, Ленин!“. На един от тях е отредено дори ключово място в цялостната му знакова система. Това е сцената, в която майката вижда как носения от хеликоптер бюст на Ленин прелита над нея, закривайки й слънцето (подобен кадър, но със статуя на Христос“ има в „Сладък живот“ на Федерико Фелини – бел. моя), се оценява от мнозина като превъзходна постмодернистка находка.

В подкрепа на честото цитиране, което също е  сред отличителните белези на постмодернисткото изкуство, се е изказал френският писател Мишел Бютор – един от най-известните представители на така наречения „нов роман“ през 60-те години на миналия век: „Не съществува индивидуална творба. Произведението на  индивида е своебразно възелче, образувано в културната тъкан, в чието лоно той се чувства не просто като потопен, но именно като новопоявил се. Индивидът по своя произход е само елемент от тази културна тъкан. По същия начин и неговото произведение е винаги колективно творение. Ето защо аз се интересувам от проблема за цитирането“.[27]

Това жизнено усещане за нашата собствена интертекстуалност е определящо за стилистиката на постмодернизма, който чрез хаоса от цитати се стреми да изрази своето усещане, както пише Ихаб Хасан, за „космически хаос“, в който цари „процес на разпад на нещата“.[28]

Независимо от немалкото критики, отправени към „Сбогом, Ленин!“, за Кристина Йорданова няма никакво съмнение, че той успява да бъде провокация дори за повърхностния зрител и да предизвика реакция, която далеч надхвърля безкритичната консумация на разказаната история.[29

Съмнително е обаче дали този филм би успял да привлече вниманието на масовата публика (10, 6 млн. зрители в рамките на Европейския съюз!) [30] без постмодернисткото смесване на чисто комедийното и мелодраматичното с пародийното и трагедийното, на носталгичното с ироничното и на субективното с историко-идеологическото. Международният му успех е най-убедителното доказателство за това, че неговите създатели са съумели да представят локалните проблеми на източногерманците по начин, предизвикаващ резонанс дори и сред зрители, които не познават тези проблеми или не се интересуват от тях. 

4.2. „Таксидермия“ (Taxidermia, 2006)

Три години след „Сбогом, Ленин!“ този унгарски игрален филм не успя да повтори феноменалния успех на германския хит. Независимо че бе разпространен не само в Унгария, но и в Чехия, Словакия и Финландия, той бе гледан едва от 90 425 зрители. Което подсказва, че постмодернистките подходи към миналото трудно могат да бъдат възприети от широката публика, когато стигат до крайности в гротескното описание на действителността.

Младият режисьор  Дьорд Палфи е структурирал своя киноразказ в три новели, ситуирайки действието в различни епохи: през Първата световна война, по време на комунистическия тоталитаризъм от 50-те години и в наши дни. Встъпителната част е заснета в стилистиката на „храбрия войник“ Швейк, втората прозвучава като жлъчна пародия на колективистката утопия на комунизма, а третата разказва за загубата на идентичност и пълното умъртвяване на човешките чувства в съвременността.

За този филм известният кинокритик и фестивален селекционер Димитри Ейпидес сподели следното: „Без преувеличение можем да заявим, че под слънцето няма нищо подобно на „Таксидермия“. Новият филм на унгарския режисьор Дьорд Палфи е същински гулаш от телесни течности и порочност – жанрово неопределимо неистово празненство за сетивата“.

Напълно в духа на постмодернизма, в края на филма един от неговите персонажи заявява, че има неща в нашия свят, които е трудно да бъдат разбрани…Несъмнено някои от шокиращите истории, показани в „Таксидермия“, са трудни за рационално осмисляне от редовите зрители, но пък кое ли от случилото се през абсурдния и страшен XX век е лесно за асимилиране…  

4.3. „Товар 200“ (Груз 200, 2007 г.)

За разлика от „Сбогом, Ленин!“, поднасящ в носталгична опаковка своя нелицеприятен прочит на комунистическото минало, филмът на руския режисьор Алексей Балабанов „ТОВАР 200“ (Груз 200, 2007 г.) не спестява нищо от ужаса на антиутопията, наречена комунизъм. В него специално е указано, че действието се развива през 1984 г. Според руския кинокритик Андрей Плахов, тази препратка към метафоричния роман на Оруел за комунистическото бъдеще едва ли е случайна. Защото Балабанов си поставя за цел да му противопостави друга метафора (товар 200), свързана с непосилната тежест на непреодоляното комунистическо минало. И в този филм, подобно на „Таксидермия“, се прави дисекция на трупната тъкан на комунизма, която продължава да трови обществото с нетърпимата си воня.

Въпреки слабата посещаемост в кината (eдва 20 400 зрители!), дължаща се на ограниченото му разпространение, аудиторията на „Товар 200“ в Русия надхвърля 25 млн. души по време на телевизионната му премиера на 11 април 2008 г. в предаването „Закрытый показ” на Александър Гордон по Първи канал. Независимо от среднощния час на излъчване и специалните предупреждения към хората със слаби нерви, в Москва делът на аудиторията, гледала филма е 27,8% (рейтинг 4,3%), а в цяла Русия – 31,2% (рейтинг 3,2%). Но най-поразителното се случва още по-късно през тази знаменателна нощ, когато започва дискусията върху филма. Делът на гледалите я московчани достига 36% , а този на зрителите в останалите градове - 34%!  Една трета от телевизионната аудитория на огромната страна не спи, за да види и чуе какво ще кажат за „Товар 200“ някои от най-умните и известни личности на Русия, а също режисьорът и продуцентът на филма. Безпрецедентен случай, който доказва, че и в наши дни киното, когато е истинско изкуство, може да разбуни духовете на милиони, предизвиквайки не само крайно положителни, но и крайно отрицателни реакции.

Някои обясняват този феномен с това, че „Товар 200“ е постмодернистски филм, преливащ от множество смислови пластове, които дават възможност на всеки да открие най-различни неща – и кич, и ужас, и притча за смъртта на СССР, и опит за възраждане на т.нар. „чернуха“ в руското кино, и дори езотерична социална драма. Митологичните символи, препратките и цитатите в него са толкова много, че биха могли да послужат за основа на самостоятелно киноведско изследване. Не случайно в своята книга, посветена на абсурда в руското кино, кинокритикът Геновева Димитрова отделя специално място на „Товар 200“. Отбелязвайки, че това е филм, в който „утопията се сменя с антиутопия, любовта – с некрофилия, а живеенето е нонсенс“, тя подчертава, че на прицел е не толкова времето преди „перестройката“, а днешността.[31] Цитираният от нея Даниил Дондурей, главен редактор на сп. „Искусство кино“, споделя, че отношението му към „Товар 200“ е двойствено: „от една страна, изпитвам възторг, от друга – огромна вътрешна опустошеност и тревога за нашето бъдеще“.[32

Привидно във филма на Алексей Балабанов има завръщане към реализма, дори към натурализма, но както отбелязва Розалия Ликова, „възвръщането към категорията мимезис не означава връщане към традиционното правдоподобие”, защото при постмодернизма мимезисът вече не е имитация на действителността, а „репрезентация”. Тази репрезентация е пропита от иронично отстранение, от усещането за абсурд...[33]

Доказателство за твърде широкия диапазон на критическите прочити на този филм е и посветената му колонка във влиятелния британски вестник „The Guardian“, цитирана от Геновева Димитрова: „Вярваш или не, това е по-скоро комедия, която е измъкване от най-дълбокия мрак. Диалогът от време на време е шумен, неуместната музика внася сардоничен тон и цялата тази страховитост в края на краищата се преобръща в абсурд. Може би след всички чудовищни събития във филма просто трябва да се усмихнеш“.[34]     

4.4. „12:08 източно от Букурещ“ (A fost sau n-a fost?, 2006)

Не е толкова лесно човек да се усмихне след филм като „Товар 200“, но е просто неизбежно след румънския „12:08 източно от Букурещ“ (A fost sau n-a fost?, 2006). Независимо от това, че и той се вглежда в края на един тежък  комунистически режим – този на Николае Чаушеску.  Впрочем, сред най-големите постижения на отрупаното с международни награди съвременно румънско кино, са неговите нетрадиционни, иронични подходи към описанието и осмислянето на този ключов момент от близката история на Румъния. Удивително е как неколцина сравнително млади и никому неизвестни режисьори от тази страна успяха, възкресявайки демоните на комунистическото минало, да предизвикат толкова голям международен интерес към своето национално кино. За разлика от класика на това кино Лучиан Пинтилие, подхождащ остро критично към епохата на Чаушеску във филма „Твърде късно“ (Prea târziu, 1996), младите кинотворци от нашата северна съседка насищат своите „исторически“ филми с комични и фарсови ситуации. Дедраматизацията (и дегероизацията!), отличаваща подхода на режисьорите от румънската „нова вълна“ към събитията от близкото им минало, е в голяма степен предизвикана от тяхната реакция на отвращение от патоса (или лицемерието) на предишните поколения.

Особено впечатляващо е постижението на Кристиан Порумбою в „12:08 източно от Букурещ“, чието оригинално заглавие „Била ли е или не е била?“ (A fost sau n-a fost?) говори красноречиво за несигурността и съмненията на румънците в автентичността на тяхната съпротива срещу диктатурата. Филмът показва как един водещ на новогодишно предаване в провинциален тв-канал разговаря в ефир с двама предполагаеми участници в революцията от декември 1989 г. Целта му е да изясни дали са излезли на градския площад преди обявяването на новината за бягството на Чаушеску (а това би означавало, че в града е имало революция) или са го направили по-късно. 

В хода на действието концентрацията на абсурда става толкова голяма, че от един момент нататък всичко предизвиква неконтролируеми пристъпи на смях. „Но във финала (кратък лиричен послеслов от името на единия от гостите на предаването - училищен учител - който така и не успява да докаже, че е излязъл на площада преди обяд) настъпва внезапна смяна на тоналността, пълна деконструкция на комичното. Един-единствен монтажен преход превръща филма в пълна противоположност на самия себе си, сатирата – в лирика, подигравката – в истинско преживяване, поражението – в победа. Това е  абсолютно уникална композиция, почти парков атракцион, неочаквано отвеждащ зрителя там, където той най-малко е очаквал да се озове.[35]

В „12:08 източно от Букурещ“ е намерил  въплъщение универсалният релативизъм на постмодернизма, който за разлика от модернизма няма волята за „героизация на настоящето“, по израза на Мишел Фуко. Филмът е доказателство и на тезата на Франсоа Лиотар, че залезът на „повествуванията с легитимираща функция“ не пречи на „милиардите малки или съвсем мънички истории да продължават да тъкат нишката на всекидневния живот“.[36]

Именно на този принцип крахът на „Големия разказ” води до появата на екрана и на други подобни опити за „преразказване” на Историята, пречупено през индивидуална гледна точка, както и на множество „малки“ сюжети за обикновени хора.[37]

5.  Ноар, неоноар... социалистически ноар

Още по-оригинален и при това може би по-концептуално издържан е прочитът на комунистическото минало, започнал в българското кино с „Дзифт“ през 2008 година и продължен от „Цветът на хамелеона“, излязъл по екраните през пролетта на 2013 г. Заслугата е основно на Владислав Тодоров, пренесъл в сценариите и на двата филма постмодернистките идеи и стилистика на романите си „Дзифт“ и „Цинкограф“.

Показателно е неотдавнашното признание на румънския филмов историк и критик  Мариан Цуцуй, направено по време на 31-ия фестивал на българския игрален филм във Варна, че в Румъния все още не се е появил нито такъв тип роман, нито такъв филм (като „Цветът на хамелеона“ – бел. моя).[38]

Много преди него повечето медии в Русия адмирираха „Дзифт“ на Явор Гърдев, спечелил „Сребърен Георгий” за режисура на 30-ия Московски кинофестивал през 2008 г., за умелото пародиране както на монументалния соцреализъм, така и на фашистската естетика, при пресъздаването на убогата реалност в България в началото на 60-те години по жанровите закони на филмите ноар. А един от най-известните руски кинокритици (Андрей Плахов – бел. моя) дори провъзгласи нашия филм за родоначалник на нов жанр в киното - социалистически ноар.[39

Всеобщото изумление от „Дзифт“ бе породено на първо място от невиждания експеримент на Явор Гърдев да съчетае несъчетаемото - традиционната естетика на социалистическия реализъм със стилистиката и сюжетостроенето на класическия филм ноар. „На моменти това изглежда абсурдно, в други случаи – забавно или грубовато, но неизменно е талантливо и оригинално. Никой още не се е прощавал толкова изящно със социалистическото минало на своята страна“.[40]

За филмите ноар започва да се говори и пише непосредствено след Втората световна война, когато преоткривайки наново американското кино след годините на хитлеристката окупация, френските кинокритици остават силно впечатлени от мрачната атмосфера не само в редовите задокеански трилъри, но и в скъпоструващите мелодрами. Затова ги наричат с термина „film noir“, т.е. „черен“ филм. Както припомнят Реймон Борд и Етиен Шомьотон в своята „Панорама на черния американски филм“, [41] едва през лятото на 1946 г. французите получават възможност да гледат „Малтийският сокол“ (The Maltese Falcon, 1941) на Джон Хюстън, „Лора“ (Laura, 1944) на Ото Преминджър, „Убийство, скъпа моя“ (Murder, My Sweet, 1944) на Едуард Дмитрик, „Двойна застраховка“ (Double Indemnity, 1944) на Били Уайлдър, „Жената от портрета“ (The Woman in the Window, 1944) на Фриц Ланг и още много други, впоследствие признати за класически филми ноар. Авторите на горепосоченото изследване определят „черния“ филм като „ониричен, необичаен, еротичен, двусмислен и жесток“.

Според Ноел Симсоло, създател на обобщаващ, фундаментален научен труд, [42] издаден 50 години след книгата на Реймон Борд и Етиен Шомьотон, „черният“ филм е не толкова филмов жанр, колкото течение или определено отношение към действителността. Литературното му начало се корени както в английския готически роман, вестникарската литературна поредица, натуралистичния роман (Емил Зола), мелодрамата, така и в „твърдия“ (hard boiled) криминален роман (Дашиъл Хамет, Реймънд Чандлър, Дейвид Гудис, Жорж Сименон). Силно застъпен в американското кино през периода 1944–1959 г., предшественици на „черния“ филм се появяват още по времето на нямото (Ерих фон Щрохайм, Фриц Ланг, Луи Фьойад) и на звуковото кино от тридесетте години (английските ленти на Хичкок, френският поетически реализъм, Жан Реноар). Той оставя отпечатъка си също върху неореализма и френската „нова вълна“. Характеризира се основно с това, че потапя персонажите в свят на латентни онирични изживявания, разкрива градския живот чрез сурови контрасти, проявява песимизъм, като измисля трогателни ситуации, в които попадат герои, изгубили паметта си, преследвани и от престъпниците, и от полицията, чувстващи се зле в кожата си, подвластни на фаталните жени. Разбунтувани срещу установения ред, убийци по неволя, извратени чудовища или невинни хора, които желанието за мъст довежда до истерия, героите на черния филм непрестанно живеят с призраци.

Ноел Симсоло отбелязва и още нещо много съществено. А то е, че не всеки „черен“ филм е непременно криминален, а нерядко представлява описание на състоянието на шизофрения в определен социален или политически контекст.

През 1970-те години холивудските „черни“ филми отново привличат вниманието на киноманите и критиците. Според известния сценарист и режисьор Пол Шрайдър, поредното увлечение по ноара, отразява новата тенденция в киното на САЩ, характеризираща се с подчертан интерес към нелицеприятните, тъмни страни на националния характер и амери


Krasimir Kastelov

Postmodernist Film Interpretations of the Communist Past

(The Bulgarian contribution in the context of the Central and East European cinema)

The proposed analysis of key films from the Bulgarian and the East European cinema shows, that their postmodernist specifics is not accidental, but it reflects the overall feeling of crisis, lack of meaning and absurdity which has engaged the minds of many filmmakers from our region – something typical for the transition between two eras, when one cultural paradigm is put aside, but a new one is still not widely adopted. On the other hand, the appearance of those films, in my opinion, refutes the premature conclusions of some Western theorists that the postmodernism is already dead. 
Thirty years after the first swallows of the postmodernist cinema in the West, the film art in the post-totalitarian East European countries takes advantage of its lessons in order to make sense of some of the unpleasant episodes of the communist past, “with irony, not innocently” by Umberto Eco’s definition. The wide international reaction to most of the titles, analyzed in the current overview, suggests perhaps the right path for overcoming the nostalgia of that era. 

Moveast

Mosfilm became the center of attention in the US capital on November 18 and 19 of 2014.

Articles on East-European Cinema.

Regional Conference on Audiovisual and Cinematographic Heritage

The Golden Lions of the 39. GFF, the most important reward, was awarded to the film "Gods" directed by Łukasz Palkowski!

In the July-August 2013 issue of Kino magazine Piotr Śmiałowski was talking about filming the 1950-is Warsaw cult novel to Jerzy Hoffmann, one of the many film directors having had tried adopting it for a film, with no success up to now. For Warsaw lovers Tyrmand’s Zły (published in English as The Man With White Eyes) is not unknown. 

The leading Polish daily, Gazeta Wyborcza writes that he is an "unbelievable, demonic talent". Jim Jarmusch cannot believe his colleague, „master of form”, has turned 80, meaning that he should be 60...